RAUMAN FREINETKOULU
Célestin Freinet (1896-1966)
oli ranskalainen pedagogi, joka kuuluu vuosisadan alun progressiivipedagogeihin. Hänen kasvatusnäkemyksensä perustana oli ajatus positiivisesta yksilöstä, jolla on luontainen innostus kaiken tutkimiseen.

Freinetpedagogiikkaa kutsutaan todellisuuspedagogiikaksi

Lähtökohtana oppimiselle on lasten senhetkinen todellisuus. Opetus lähtee liikkeelle niistä tiedoista ja taidoista, joita oppilaalla käsiteltävästä asiasta on (vrt. konstruktivistinen oppimiskäsitys).


Freinetpedagogiikka on käytännön toimintaa

Se on näkemys pedagogisesta asennoitumisesta koulutyöhön, lapseen oppilaana, ihmiseen yhteiskunnan jäsenenä, kouluun yhteiskunnan osana.

Koska älykkyyttä on monta lajia, arvoa annetaan yhtälailla mm. taiteelliselle työskentelylle kuin äidinkielen ja matematiikankin oppimiselle. Erityistä tukea annetaan lasten itseilmaisulle ja elämyksellisyydelle.

Lapsi haluaa oppia, toimia ja vaikuttaa

Kasvattajien ensimmäinen tavoite on saada lapsi kiinnostumaan työstään ja omasta elämästään. Kouluissa opettajan tehtävänä on ohjaajana, kannustajana ja uusiin asioihin innostajana järjestää tähän mahdollisuus. Käytännön koulutyö järjestetään niin, että mielekäs työnteko on arkipäivää.

Työllä on hyvin suuri merkitys

Työnteon kautta syntyy arvoja ja ratkaistaan ongelmia. Oppimisen käsitteeseen liittyvät toiminnallisuus, omat kokemukset ja itsenäinen työnteko.

Freinet korosti yksilöiden välistä tasa-arvoa ja yhteiskunnan kehittämistä sopusointuisemmaksi.

Freinet kavahti puhdasoppisuutta. Hänen mukaansa koulun tulee suuntautua ympäristöönsä. Opetustilat, opetussuunnitelmat ja lukujärjestykset sekä työvälineet ja opetusmenetelmät on sopeutettava oman aikansa vaatimuksiin.

Karjalankatu 10, 26100 Rauma puh. 044-533 8579